ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างโครงการพัฒนา การตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๖ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวิ่งมุกดาหารเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก     12 พ.ค. 2563
จ้างโครงการพัฒนา การตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร สู่เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง โดยวิธีคัดเลือก     12 พ.ค. 2563
จ้างโครงการพัฒนา การตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๓ ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมเทศกาลอาหาร Battle Food of Indochina (ไทย ลาวเวียดนาม) โดยวิธีคัดเลือก     12 พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 เม.ย. 2563
ซื้อตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18 พ.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาบริการเติมสีสันให้อัฒจันทร์ริมโขงจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาบริการจัดจุดเช็คอินถนนวัฒนธรรมมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562