จ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร