Facebook share Twitter share Print

มหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

มหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ เป็นการบวงสรวงพญานาค 3 พิภพคือ พญานาคดิน พญานาคน้ำ และพญานาคฟ้า ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 ก่อนจัดงานประเพณีกฐินน้ำบูชาพญานาค ณ ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ในช่วงออกพรรษา เดือนตุลาคม โดยกิจกรรมแรกจัดขึ้น วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 การบวงสรวง พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) ณ ลานกิจกรรมแก่งกะเบา ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 พิธีบวงสรวงพญาอนันตนาคราช (พญานาคน้ำ) ณ ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพไทยลาว 2 และครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2564 พิธีบวงสรวงพญาศรีมุกดามหามุณีนิลปานนาคราช(พญานาคฟ้า) ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ก่อนจัดงานใหญ่ งานประเพณีกฐินน้ำบูชาพญานาค ณ ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต )อำเภอเมืองมุกดาหาร และกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ในช่วงออกพรรษา วันที่ 21-22 ตุลาคม ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองสามธรรม คือ ธรรม ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ซึ่งมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ที่คล้ายคลึงกัน และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จกกันอย่างแพร่หลาย รองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ดีขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อ ความศรัทธาเรื่อง พญานาค ในลุ่มแม่น้าโขง จังหวัดมุกดาหาร สามารถเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อสักการะ บูชา ขอพร จากพญานาค หรือ“ย้อนตำนาน พญานาคราช กลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร” ได้ตลอดทั้งปี หากปีแรกนี้ผ่านไปด้วยดี มีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารตามเส้นทางดังกล่าว ภายใต้การท่องเที่ยวแบบใหม่ นิวนอร์มอล(New Normal ) อย่างต่อเนื่อง จังหวัดมุกดาหารจะส่งเสริมให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดมุกดาหารอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
19/07/2564 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
03/09/2564 : ไม่ระบุเวลา