Facebook share Twitter share Print

วิ่งมุกดาหารฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2564

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมการกีฬาที่มุ่งสร้างกระแสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและเป็นกิจกรรมที่สามารถประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น กิจกรรมวิ่งมุกดาหารฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างพัฒนาสุขภาพไปสู่ในระดับประเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยการใช้กิจกรรมการวิ่งเป็นสื่อในการส่งเสริมกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคีอื่นๆ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
28/02/2564 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
28/02/2564 : ไม่ระบุเวลา